U-Track logo
U-Track logo

Lid worden

Coronatrainingen

Aanmelden voor Coronatrainingen voor leden kan met deze link.

Proefles (t/m 17 jaar)

Wil je wat vragen? Doe dat dan niet via het formulier maar stuur een mail naar joost@u-track.nl indien het over trainingen gaat en naar ledenadmin@u-track.nl indien het over lidmaatschap gaat.

Voor lid worden mag je 4x meedoen aan een proefles om te ervaren hoe U-Track bevalt. Hoe word ik lid? Volg de stappen.

Stap 1. Klik hier om je aan te melden voor de proeflessen, er is altijd plaats. Dit formulier dient voor registratie van contactgegevens en trainingsdatum. Het heeft geen zin om dit formulier langer dan 1 week voor de eerste proefles in te vullen. Het formulier zal dan niet in behandeling worden genomen en worden verwijderd.

Stap 2. Neem contact op met joost@u-track.nl, vermeld je naam van uw kind en trainingslocatie en ontvang een bevestiging.
Veel trainingsplezier!

 

Lid worden

Lid van U-Track word je door het aanmeldingsformulier in te vullen. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan de ledenadministratie: ledenadmin@u-track.nl. Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan dit e-mailadres.

Als je trainer of functielid van U-Track wordt en je bent nog geen gewoon lid, vul je dit formulier in. Als je wel al gewoon lid bent, stuur dan een mail naar de ledenadministratie waarin staat wat je gaat doen.

 

Contributies 2021

  U-Track Atletiekunie
  per kwartaal per jaar
categorie contributie wedstrijd  bijdrage
wandelaar € 30,50   € 18,15
recreant hardloopgroep € 30,50   € 18,15
wedstrijd hardloopgroep € 30,50   € 42,65
recreant baan € 51,25   € 18,15
wedstrijd senior - master baan € 51,25   € 42,65
recreant student € 40,00   € 18,15
wedstrijd student € 40,00   € 42,65
AB junior (geb. na 1-1-2002) € 49,75   € 32,10
CD junior (geb. na 1-1-2006) € 44,25 € 2,50 € 32,10
ABC pupil (geb. na 1-1-2008) € 44,25 € 2,50 € 24,50
minipupil (geb. na 1-1-2014) € 44,25 € 2,50 € 15,90

Eenmalige inschrijfkosten bij lid worden zijn € 10,00

 

1) Bij aanvang van het lidmaatschap worden alleen de halve maanden dat men lid is in rekening gebracht. Het gefactureerde bedrag van de U-Track contributie kan zal in dat geval een gedeelte van het kwartaalbedrag zijn.

2) De Atletiekuniecontributie wordt in het eerste kwartaal gefactureerd. Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de Atletiekuniecontributie.

3) Voor junioren en pupillen A,B,C is deelname aan de baancompetitie verplicht, voor minimaal twee van de drie wedstrijden. Deze competitiewedstrijden vinden plaats in de periode april-juni. Daarom hebben zij ook een verplichte wedstrijdlicentie. Daarnaast zijn er nog meer wedstrijden waar aan meegedaan kan worden, bijvoorbeeld de crosscompetitie en de indoorwedstrijden in Sportcentrum Galgenwaard. Deelname hieraan is op vrijwillige basis en voor junioren zijn daar per wedstrijd extra kosten aan verbonden. Contributie voor minipupillen, pupillen en junioren C,D is inclusief € 2,50 per kwartaal voor deelname aan wedstrijden.

4) Senioren en masters kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie. Voor deelname aan baan- of indoorwedstrijden is een licentie verplicht. Voor deelname aan wegwedstrijden is een licentie niet verplicht, maar doorgaans wordt wel korting gegeven op het inschrijfgeld. Ook worden alleen licentiehouders in het wedstrijdklassement opgenomen. Volgens het Atletiekunie reglement wordt een atleet master als deze de leeftijd van 35 jaar bereikt. Veel wedstrijden hebben een apart klassement voor masters.

6) Baanleden trainen op de atletiekbaan in Maarschalkerweerd of Amaliapark.

7) Studentleden zijn baanleden die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven dat ze student zijn en een foto van bewijs van inschrijving waarop geldigheiddatum staat sturen naar de ledenadministatie

8) hardloopgroep-leden trainen in het Panbos. 


Betaling contributies

De eerste factuur moet betaald worden door overmaking van het factuurbedrag op de rekening van U-Track. De volgende facturen worden elk kwartaal met automatische incasso geïnd. In het eerste kwartaal van elk kalenderjaar ziet er de contributie van de Atletiekunie bij. De incassomachtiging wordt afgeven door het opsturen van het aanmeldingsformulier.

Studentleden

Studentleden zijn leden die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven dat ze student zijn en een foto van bewijs van inschrijving waar een datum op staat mailen naar ledenadmininistratie.

U-pas

U-Track doet mee aan de U-pasregeling van de gemeente Utrecht en omringende gemeentes. Indien u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u bij de inschrijving een kopie of foto van beide kanten van deze U-pas te mailen naar de ledenadministratie. De naam en geboortemaand/jaar staat op de ene kant en een QR code, barcode en 11+8 cijferignummer op de andere kant. Beide kanten moeten in zijn geheel gescanned en goed leesbaar zijn. Leden met een U-pas krijgen 20% korting op de U-Track contributie. De Atletiekuniecontributie, de resterende U-Trackcontributie en eenmalig inschrijfgeld kunnen voldaan worden uit het U-pas budget, indien toereikend.

Sport Overdag

Op donderdagochtenden wordt een looptraining verzorgd door José van Dam. Hiervoor kan worden gekozen lid te worden van U-Track en er kan ook worden gekozen voor een 'strippenkaart'. Deze kost € 45,- en daarvoor kan 10 keer worden meegetraind. Zie verder op de pagina van Sport Overdag.

Opzeggen of verhuizen

Voor regels met betrekking tot opzeggen zie ledenadministratie.

Ga je verhuizen of heb je een nieuw e-mailadres: geef dit tijdig door aan de ledenadministratie!

HLG-ers die ook regelmatig op de baan trainingen volgen worden verzocht dit aan de ledenadministratie door te geven. Hun lidmaatschap wordt dan omgezet van HLG-lid in baanlid, zij gaan dus meer betalen!

Atletiekuniebijdragen

De verplichte bijdragen aan de Atletiekunie vind je hier. Informatie over de ledenpas vind je op de site van de Atletiekunie.

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van U-Track,  gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478046. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 1. lid wordt;
 2. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement.

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam
 2. geslacht
 3. geboortedatum
 4. adres
 5. telefoonnummer (vast, mobiel)
 6. bij jeugd naam/telefoonnummer vader, moeder
 7. e-mailadres
 8. IBAN
 9. naam rekeninghouder
 10. foto studentenkaart
 11. foto U-pas
 12. lidmaatschapsnummer Atletiekunie

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 1. het lidmaatschap te effectueren;
 2. nieuwsbrieven te verzenden;
 3. contact met u op te nemen of te onderhouden.

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Ed Geerlings via ledenadmin@u-track.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door U-Track.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. AllUnited
 2. Atletiekunie

4.2 All United gebruikt de gegevens voor het ondersteunen van U-Track in het voeren van de ledenadministratie.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.