Vertrouwenscontactpersonen

De vertrouwenscontactpersonen bij U-Track zijn lid van de vereniging en hebben een volledig onafhankelijke positie, los van het bestuur.

Een beroep op (een van) onze vertrouwenscontactperso(o)n(en) kan door een lid worden gedaan, als die zich slachtoffer voelt van:

 • pesten
 • oneigenlijk uitoefenen van de functie van trainer, bestuurslid of commissielid
 • seksuele intimidatie
 • seksueel geweld
 • ongewenste omgangsvormen
 • andere vormen van machtsmisbruik

Ouders of leden, die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hiervoor naar hun idee niet terecht kunnen bij een trainer of het bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwencontactspersoon.

Maureen Koel
Norma Aarts
VVS_AU_logoBlauw

Invulling vertrouwenscontactpersonen U-Track

U-Track heeft twee vertrouwencontactspersonen:

Maureen Koel – 06 53 89 61 36
Norma Aarts   – 06 36 20 14 29

Mailadres: vertrouwenspersoon@u-track.nl

Externe adviseur

In en na overleg met de vertrouwenscontactpersoon kan er voor gekozen worden om contact op te nemen met een externe adviseur. Het contact met de externe adviseur loopt via het NOC*NSF-meldpunt ‘seksuele intimidatie in de sport’ of via een vertrouwenscontactpersoon van de gemeente Utrecht dan wel de GG & GD.

De verwijzing naar een externe adviseur is afhankelijk van de vraag en/of voorkeur van betrokkene.

Werkwijze: geheimhouding!

De vertrouwenscontactpersoon is gehouden alles geheim te houden wat hem/haar schriftelijk wordt toegezonden, of wat hem/haar ter ore komt. Alles wat besproken wordt tussen de vertrouwenscontactpersoon en het lid van de vereniging (of de ouder/verzorger daarvan), dat met een klacht komt, blijft tussen hen beiden. Enkel degene, die klaagt, geeft aan, of en zo ja welke informatie aan het bestuur bekend gesteld wordt.

Bij het ontvangen van een vraag of klacht zijn er de volgende stappen mogelijk:

 1. luisteren naar klachten en problemen, bemiddeling, informele afhandeling indien mogelijk
 2. indien nodig samen bepalen van vervolgstappen zoals:
  • begeleiding naar extern adviseur (zie onder)
  • begeleiding naar eventuele hulpverlening
  • ondersteuning bij eventuele aangifte bij justitie
 3. verlenen van nazorg

Daarnaast kan de vertrouwenscontactpersoon een onafhankelijk advies geven aan het bestuur over het te voeren integriteitsbeleid en preventiebeleid van bijvoorbeeld seksuele intimidatie.

De vertrouwenscontactpersoon rapporteert 1x per jaar en geanonimiseerd aan de ALV het aantal vragen of klachten.

Persoonlijke noot Maureen:

U-Track wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig voelen en met plezier kunnen sporten. Grensoverschrijdend gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een gezond sportklimaat.

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik het eerste aanspreekpunt voor iedereen, die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

In de meeste gevallen is een informele oplossing voldoende en heb ik een bemiddelende rol. Maar het kan ook voorkomen dat er een formele oplossing nodig is. In een dergelijke situatie worden ook het bestuur van U-Track en de vertrouwenscontactpersonen van de Atletiekunie betrokken. Alle stappen worden in overleg en met toestemming van het slachtoffer bepaald.

Mocht het nodig zijn een situatie voor jou als trainer, vrijwilliger of atleet in vertrouwen te delen, dan kun je mij altijd benaderen. Mijn contactgegevens staan boven deze tekst.

Enige persoonlijke informatie: ik ben al jaren betrokken bij U-Track. Eerst als atleet, coördinator van de pr & communicatiecommissie en lid van de jeugdcommissie en sinds drie jaar als vertrouwenscontactpersoon. Onze oudste zoon Karsten traint al jaren met plezier bij U-Track en als het kan kom ik kijken of helpen bij een wedstrijd of andere clubactiviteit.

Met vriendelijke groet,

Maureen Koel

Persoonlijke noot Norma:

U-Track: een vereniging voor jong en oud, een vereniging ook, die veiligheid heel hoog in het vaandel heeft. Natuurlijk is het prachtig om mooie sportieve prestaties te leveren; daar groei je van.

Minstens zo belangrijk vindt U-Track het dat haar leden plezier hebben in het samen sporten en zich veilig en geaccepteerd voelen binnen de vereniging en de eigen groep. Met medesporters, trainers, vrijwilligers en ouders.

Mocht dit nu voor iemand binnen onze club niet het geval zijn, is er de mogelijkheid daarover te praten, ín vertrouwen uiteraard. Dat geldt voor leden en ook voor trainers, vrijwilligers en ouders. Blijf er niet mee zitten of rondlopen, maar neem contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen. Daar kán het bij blijven. Dat bepaal je altijd zelf, als je de vertrouwenscontactpersoon benadert. Als het nodig en wenselijk is kunnen we samen kijken welke stap(pen) er verder gezet kunnen worden.

Even kort over mij:
Al heel wat jaren sport ik met veel plezier bij U-Track bij de HLG-Groep, verder was ik enkele jaren bestuurslid. In mijn dagelijks werk, binnen het MBO-onderwijs, zie ik ook hoe belangrijk het is voor studenten zich veilig te voelen, op school en op de stageplek. Ook daar span ik me in voor een sociaal veilige plek.

Ik zie het als een eer als vertrouwenscontactpersoon aan de vereniging verbonden te zijn.

Met vriendelijke groet,

Norma Aarts

Scroll naar boven